One Comment

  1. Majid

    جمعبندی خوبی عرضه شد بسیار استفاده کردم. امیدوارم در باره بقیه فیلمسازان نیز به همین صورت سابقه آن ها توسط دیگر دوستان کلوپ کلبه سینما در این وبسایت عرضه شود.
    مجید

نظر شما چیست؟